Terminologie

ANALÝZY ABC A XYZ
Nejčastěji prováděné analýzy, jejichž výsledky slouží jako podklad pro diferencovanou volbu logistických technologií, projektování skladů apod. Analýza ABC umožňuje získat kontrolu nad sortimentem protékajícím logistickým řetězcem (článkem řetězce) z hlediska podílu sortimentních položek na toku (obratu). Analýzou XYZ se zjišťuje průběh (rovnoměrnost či nerovnoměrnost) průtoku (spotřeby).

AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE
Technologie využívaná ve výrobě, v distribuci a obchodě, vdopravě, ve vojenské oblasti aj. ke zjišťování totožnosti výrobků a dílů, znich vytvořených manipulačních, přepravních a skladovacích jednotek, palet, kontejnerů či totožnosti dopravních prostředků. Na automatickou identifikaci navazuje technologie přenosu informací mezi články (aktivními prvky) logistických řetězců. Nejrozšířenější je technologie čárových kódů, nadějná je technologie radiofrekvenční, dále se uplatňují technologie na bázi písma (OCR), magnetické, induktivní ad.

APLIKAČNÍ LOGISTICKÝ SOFTWARE
SW podporující strategické manažerské rozhodování, mj. simulačním modelováním možných důsledků, a umožňující online řízení integrovaného procesního logistického řetězce (supply chain) vcelé jeho délce. Speciální (kompatibilní) SW užitý vjednotlivých článcích řetězce slouží pak křízení dílčích procesů a operací vykonávaných aktivními prvky uvnitř článku.

ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING (ADVANCED PLANNING SYSTEM) (APS)
Způsob „pokročilého plánování a rozvrhování" pro řízení distribuce a přepravy, plánování výroby a rozvrhování prodeje, resp. jej podporující aplikační SW, zaměřený především na synchronizaci dodavatelského plánování
spredikcemi poptávky.

BALENÍ
Způsob ochrany materiálu (zboží) před ztrátou a poškozením, které by mohl utrpět nebo způsobit během manipulace smateriálem, přepravy a skladování či prodeje, a to prostřednictvím obalu. Obal zároveň spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku, nese informace důležité pro identifikaci jeho obsahu, pro identifikaci odesílatele a příjemce a pro volbu správného způsobu manipulace, přepravy a uložení ve skladech a v překladištích, informace důležité pro spotřebitele. Svým provedením může napomáhat prodeji a propagovat firmu. Podle toho hovoříme o ochranné, manipulační, informační a prodejní funkci obalů. Rozlišujeme obaly spotřebitelské, distribuční a přepravní. Konstrukce obalů se řídí vlastnostmi materiálu (zboží), způsobem a podmínkami manipulace a přepravy a rovněž obchodními hledisky. Zároveň bere v úvahu různá specifická rizika poškození, resp. škod, které mohou vzniknout následkem stohování, klimatickými a kryptoklimatickými vlivy, chemickými či biologickými vlivy nebo v důsledku krádeže.

BENCHMARKING
Systematické porovnávání vlastního podniku s nejlepšími podniky v daném oboru nebo v jiných oborech (externí benchmarking) anebo systematické porovnávání jednotlivých závodů, poboček, skladů apod. v rámci vlastního podniku (společnosti) (interní benchmarking). Informuje o výkonnosti těch nejlepších, ukazuje na odstup od nich, identifikuje progresivní cíle, jichž musí být dosaženo v zájmu vyrovnání se s úrovní těch nejlepších a jejich předstižení a konečně vede k naplánování opatření, která je k tomu nutno přijmout. Nástroj napomáhající strategickému rozvoji logistického systému podniku, vyrovnání logistické úrovně dceřiných podnikatelských jednotek, distribučních center ad. v rámci nadnárodních společností apod.

BALANCED SCORECARD (BSC)
Strategický manažerský koncept propojující určitou vizi a strategii sfinancemi, se zákazníky a se znalostmi, a to počínaje stanovením cílů pro podnik jako celek a pro jeho jednotlivé útvary, přes ukazatele (controllingového typu) a opatření až po výsledky. BSC propojuje cíle, vytváří jednoznačné a měřitelné ukazatele včetně vah pro běžný řídící proces, převádí strategie do akčně orientovaných opatření a zajišťuje zpětné vazby. Každý manažer je motivován ke splnění akčních programů a ke splnění stanovených ukazatelů. Vaplikacích na poskytovatele logistických služeb dominují hlediska finanční (dosahování výnosů, resp. zisku), zákazníků (postavení poskytovatele na určitém specifickém trhu), interních procesů (redukce spotřeby zdrojů) a zaměstnanců (získání kvalifikace, snížení fluktuace).

CELNÍ SKLAD
Sklad celního zboží, které nebylo celnicí propuštěno do volného oběhu. Za uskladnění zboží (např. konsignačního nebo sezonního zboží) se neplatí clo, je s ním možno provádět např. operace balení (pokud tím nevznikne celní výhoda) a lze je bezcelně znovu vyvézt.

CENTRALIZACE SKLADŮ A KONCENTRACE SKLADOVÝCH SÍTÍ
Technologie alternativní vůči Just in Time, založená na velkých, prostorově soustředěných skladových objektech, jimiž se nahrazují někdejší skladové sítě. Vede k poklesu nákladů ve skladech, avšak k růstu nákladů při rozvozu zboží. Celkové náklady na řetězec se snižují a výrazně klesá vázanost kapitálu. Efektivnost je podmíněna volbou vhodné skladové technologie a druhu skladu.

CFR (COST AND FREIGHT/ ... NAMED PORT OF DESTINATION)
Náklady a přepravné/ ... ujednaný přístav určení. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu, podle níž prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi vpřístavu nalodění. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné kpřepravě zboží do ujednaného přístavu určení, ale nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží přecházejí zprodávajícího na kupujícího.

CIF (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO/ ... NAMED PLACE OF DESTINATION)
Přeprava a pojištění placeny do/ ... ujednané místo určení. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro jakýkoliv druh dopravy, podle níž prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci jím jmenovanému. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné kpřepravě zboží do ujednaného místa určení, ale nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce přecházejí zprodávajícího na kupujícího. Prodávající je dále povinen obstarat pojištění kryjící kupujícího proti nebezpečí ztráty a poškození zboží, uzavřít pojistnou smlouvu a zaplatit pojistné.

CIP (COST, INSURANCE AND FREIGHT/ ... NAMED PORT OF DESTINATION)
Náklady, pojištění a přepravné/... ujednaný přístav určení. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu, podle níž prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi v přístavu určení. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného přístavu určení, ale nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího. Prodávající je dále povinen obstarat námořní pojištění kryjící kupujícího proti nebezpečí ztráty a poškození zboží během přepravy, uzavřít pojišťovací smlouvu a zaplatit pojistné.

COMPLETELY BUILT UP (COMPLETELY BUILT UNIT) (CBU)
Způsob distribuce v automobilovém průmyslu (analogicky například vprůmyslu zemědělských nebo stavebních strojů), při níž jsou distribuována kompletní provozuschopná vozidla.

COMPLETELY KNOCKED DOWN (CKD)
Způsob distribuce v automobilovém průmyslu (analogicky například vprůmyslu zemědělských nebo stavebních strojů), při němž jsou distribuovány sestavy identických součástí (určitý počet motorů, určitý počet karosérií atd.), ložených v kontejnerech. Uplatňuje se u firem s celosvětovým joint-venture.

CONCURRENT ENGINEERING
Souběžné (paralelní) řazení činností při navrhování, vývoji, výrobě a vytváření logistických řetězců nových výrobků, kdy díky týmové práci a mnohocestné intenzivní komunikaci dílčích informací se zkracuje celková (průběžná) doba a zlepšují služby zákazníkům (logistické služby). Do raných fází navrhování se vnášejí poznatky o fázích životního cyklu výrobků včetně možností servisních služeb a recyklace, řeší se logistické požadavky na konstrukci a otázka kvality. Do týmové spolupráce se zapojují i dodavatelé. Jeho opakem je sequential engineering, následné řazení činností, kdy každá činnost musí být dokončena dříve, než může být započata činnost navazující.

CO-PACKING
Balení výrobků spolu sreklamními předměty, společné balení několika výrobků téhož nebo různého druhu apod., například při promočních akcích, zpravidla outsourcované na poskytovatele logistických služeb (služeb přidávajících hodnotu) .

CPT (CARRIAGE PAID TO/ ... NAMED PLACE OF DESTINATION)
Přeprava placena do/ ... ujednané místo určení. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro jakýkoliv druh dopravy, podle níž prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci jím jmenovanému. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné kpřepravě zboží do ujednaného místa určení, ale nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce přecházejí z prodávajícího na kupujícího.

DAF (DELIVERED AT FRONTIER/ ... NAMED PLACE)
S dodáním na hranici/ ... ujednané místo. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro jakýkoliv druh dopravy, podle níž prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží kdispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku nevyložené, odbavené pro vývoz, ale nikoli pro dovoz v ujednaném bodě a místě na hranici, ale před celní hranicí sousední země.

DDP (DELIVERED DUTY PAID/ ... NAMED PLACE OF DESTINATION)
S dodáním clo placeno/... ujednané místo určení. (INCOTERMS 2000) použitelná pro jakýkoliv druh dopravy, podle níž prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu, odbavené pro dovoz a nevyložené z příchozího dopravního prostředku do ujednaného místa určení. Prodávající je povinen nést všechny náklady a nebezpečí do dodání do tohoto místa včetně „povinností" souvisejících sdovozem zboží do země určení.

DDU (DELIVERED DUTY UNPAID/ ... NAMED PLACE OF DESTINATION)
S dodáním bez placení cla/ ... ujednané místo určení. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro jakýkoliv druh dopravy, podle níž prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu, celně neodbaveného v dovozu a nevyloženého zpříchozího dopravního prostředku do ujednaného místa určení. Prodávající je povinen nést náklady a nebezpečí spojené a takto dodaným zbožím kromě „povinností" spojených sdovozem zboží do země určení. Tyto „povinnosti" musí nést kupující, jakož i veškeré náklady a nebezpečí zaviněná jeho opomenutím odbavit včas zboží pro dovoz.

DEQ (DELIVERED EX QUAY/DUTY PAID/ ... NAMED PORT OF DESTINATION)
S dodáním znábřeží/clo placeno/... ujednaný přístav určení. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu, podle níž prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží neodbavené pro dovoz kdispozici kupujícímu na nábřeží vujednaném přístavu určení. Prodávající nese všechna nebezpečí a náklady spojené sdodáním zboží do ujednaného přístavu určení a svykládkou zboží na nábřeží. Kupující odbavuje zboží pro dovoz a platí veškeré formality, clo, daně a jiné položky účtované vdovozu.

DES (DELIVERED EX SHIP/ ... NAMED PORT OF DESTINATION)
S dodáním zlodi/... ujednaný přístav určení. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu, podle níž prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží neodbavené pro dovoz kdispozici kupujícímu na palubě lodi vujednaném přístavu určení. Prodávající nese veškeré náklady a nebezpečí spojená s dodáním do přístavu určení před jeho vykládkou.

DISTRIBUČNÍ CENTRUM
Centrální článek logistického řetězce (logistické sítě) distribučního typu. Druh logistického centra. Distribuční centra mohou mít globální, panevropskou, regionální nebo místní působnost a lišit se sortimentem, frekvencí dodávek nebo rozsahem poskytovaných služeb.

DISTRIBUČNÍ OBAL
Vnější, zpravidla skupinový, popřípadě sdružený obal, často mezičlánek vložený mezi spotřebitelské obaly a přepravní obal. Obsahuje jeden typ spotřebitelského balení, event. několik odlišných typů spotřebitelského balení (smíšené balení, kolekce). Dominujícími funkcemi jsou funkce ochranná a manipulační (distribuční obaly spoluvytvářejí základní manipulační jednotky, event. odvozené manipulační či přepravní jednotky), plní též funkci informační.

DISTRIBUČNÍ SKLAD
Článek logistického řetězce blízký výrobě s dominantní funkcí rozdělovat výrobní sortiment a expedovat jej na jednotlivé trhy. Někdejší sítě těchto skladů jsou koncentrovány a sklady jsou centralizovány. Řízeny jsou z hlediska průtoku zboží celým distribučním řetězcem, takže množství zásob v nich uchovávaných je silně redukováno a dodací lhůty jsou zkráceny.

DODAVATELÉ V PRVNÍ A VE DRUHÉ LINII
Kategorie dodavatelů. Dodavatelé v první linii jsou dodavatelé systémů, kteří zpravidla plně odpovídají za samostatný vývoj, výrobu, montáž a dodání celého systému odběrateli k montáži do finálního výrobku (někdy provádějí i samo zamontování jimi dodávaných systémů do finálního výrobku u odběratele), resp. dodavatelé modullů(předsmontovaných podsystémů, celků připravených kfinální montáži). Dodavatelé v druhé linii jsou dodavatelé dílů, event. dodavatelé funkčních skupin, určených především pro dodavatele vprvní linii. Počet dodavatelů v druhé linii je odběrateli snižován.

EFFICIENT CONSUMER RESPONSE (ECR)
„Pružná reakce na přání zákazníka", komplexní technologie pro logistické řetězce spotřebního zboží mezi výrobou, velkoobchodem a maloobchodem, event. poskytovateli logistických služeb, která eliminuje činnosti nepřidávající hodnotu. Stabilizuje logistickou infrastrukturu a toky v řetězcích při minimálních zásobách, slaďuje aktivity při uvádění nových výrobků na trh. Stabilita řetězců umožňuje investovat do jejich vybavení, plně se soustředit na podnikání a dosáhnout vyššího obratu a zisku.

E-FULFILMENT
Využití elektronických technologií, především internetu, ve fulfilmentu. Zahrnuje: podporu rozhodování, virtuální řízení zásob, distribuci, vyřizování plateb, dynamickou optimalizaci dodávek, mezinárodních dokumentů pro přepravu a spedici.

ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM
Informační systém podniku, zobrazovaný jako pyramida, jejíž základnou jsou Transaction Processing Systems (TPS), kam patří například systémy Computer Aided Design (CAD), počítači podporované výroby a další. Nad TPS je Management Information System (MIS) podporující taktickou a operativní úroveň řízení, další úroveň tvoří Data Warehouse (DWH), datový sklad a vrcholem je Executive Information System (EIS), podporující strategické funkce top managementu, finanční řízení apod.

EXW (EX WORKS/ ... NAMED PLACE)
Ze závodu/ ... ujednané místo. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro jakýkoliv druh dopravy, podle níž prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží kdispozici kupujícímu ve svém závodě (továrně, skladu apod.). Není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím, ani za proclení zboží pro vývoz. Tato parita představuje minimální závazek pro prodávajícího.

FAS (FREE ALLONGSIDE SHIP/ ... NAMED PORT OF SHIPMENT)
Vyplaceně k boku lodi/ ... ujednaný přístav nalodění. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu, podle níž prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dodá zboží kboku lodi vujednaném přístavu nalodění. Kupující nese všechny náklady a nebezpečí ztráty a poškození zboží od tohoto okamžiku. Prodávající odbavuje zboží pro vývoz.

FCA (FREE CARRIER/ ... NAMED PLACE)
Vyplaceně dopravci/ ... ujednané místo. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro jakýkoliv druh dopravy, podle níž prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží celně odbavené pro vývoz kdispozici dopravci jmenovanému kupujícím na sjednaném místě. Zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku a vykládku zboží vujednaném místě. Pokud dochází kdodávce vobjektu prodávajícího, je prodávající odpovědný za provedení nakládky, pokud kdodávce dochází v jakémkoli jiném místě, prodávající není odpovědný za vykládku zboží.

FIFTH PARTY LOGISTICS (5 PL)
Perspektivní poskytování logistických služeb srovnatelné sFourth Party Logistics (FPL, 4PL), avšak poskytovateli, jejichž aktivity spočívají výlučně voblasti know-how a kteří kombinují pouze cizí zdroje, kapacity a technologie a fungují tedy jako virtuální poskytovatelé logistických služeb. (Termín není dosud ustálen).

FIRST-IN, FIRST-OUT (FIFO)
„První dovnitř, první ven", režim průtoku materiálu (zboží) (zpravidla s omezenou lhůtou upotřebitelnosti) skladem, zaručující, že první uskladněná skladovací jednotka (nejdéle skladovaná zásoba) bude také jako první vyskladněna. Opakem je režim last-in, first-out (LIFO), „poslední dovnitř, první ven", kdy je vyskladněna jako první naposledy uskladněná skladovací jednotka (nejčerstvější zásoba). Vrežimu first-in, last-out (FILO) „první dovnitř, poslední ven", je nejdříve uskladněná skladovací jednotka vyskladněna jako poslední. Tyto tři režimy lze uplatnit i při ložných operacích.

FOB (FREE ON BOARD/ ... NAMED PORT OF SHIPMENT)
Vyplaceně loď/ ... ujednaný přístav nalodění. Parita (INCOTERMS 2000) použitelná pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu, podle níž prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile zboží přešlo zábradlí lodi vujednaném přístavu nalodění. Kupující nese všechny náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození od tohoto okamžiku. Prodávající odbavuje zboží pro vývoz.

FOURTH PARTY LOGISTICS (FPL, 4PL)
Zatím poslední vývojové stadium poskytování logistických služeb na úrovni logistických podniků. Název užit Andersen Consulting (nyní Accenture) pro poskytovatele nabízejícího komplexní službu zahrnující analýzu, projektové řešení, realizaci a řízení logistického řetězce klientské firmy, přičemž vystupuje jako integrátor propojující a slaďující činnosti řady specialistů. Koncepty FPL jsou orientovány na tvorbu hodnot pro zákazníky klientské firmy, a to vkaždém článku integrovaného logistického řetězce.

FULFILMENT
Plnění, ucelené řešení „end-to-end", zahrnující veškeré operativní procesní kroky a činnosti potřebné k úspěšnému vybavení zákaznické objednávky od jejího přijetí, přes opatřování, výrobu a distribuci až k příchodu platby.

FULL SERVICE SUPPLIER
Dodavatel v první linii přebírající na svoji odpovědnost vývoj, výrobu, dodávky a montáž komponentů (v automobilovém průmyslu dodavatel komplexního modulu či systému).

HUB AND SPOKES (H&S)
Jedna z technologií poskytovatelů logistických služeb. Spočívá ve sdružování (konsolidaci) menších zásilek do větších celků, které jsou přepraveny některým z kapacitních dopravních systémů do oblasti určení, kde jsou rozdruženy (dekonsolidovány). Využívá logistických center (hubs) a zpravidla silničního svozu a rozvozu. Eliminuje negativní účinky Just in Time na dopravu a životní prostředí.

INCOTERMS (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS)
Mezinárodní obchodní podmínky (též Dodací podmínky, parity). Upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP. Poslední revidované vydání INCOTERMS Mezinárodní obchodní komorou v Paříži je zroku 2000. (K jednotlivým paritám viz samostatná hesla podle výkladu Čechofrachtu, a. s. pro námořní dopravu a mezinárodní zasílatelství.)

JUST IN SEQUENCE (JIS)
Dodávky (zpravidla vrežimu JIT) komponentů k finální montáži v pořadí (sekvenci) požadovaném montáží (v případě průběžné montáže výrobků v různých variantách na jedné a téže montážní lince).

JUST IN TIME (JIT)
Eliminace ztrát času, primárně uvnitř výrobního závodu, sekundárně ve vnějších tocích. Na úrovni materiálových toků spočívá v častých dodávkách malých množství v přesně dohodnutých a dodržených termínech, „právě včas" podle potřeby odebírajícího článku, jemuž se dodávající článek zásadně přizpůsobuje. Dochází k přehodnocení vztahů sdodavateli, často i ke změně prostorových vztahů. JIT vede k výrobě synchronní s poptávkou, k zásobování synchronnímu s výrobou, ke zkrácení průběžných dob, k redukci zásob, ke zvýšení kvality a k růstu produktivity a efektivnosti. Uplatňuje se v zásobování a ve výrobě i vdistribuci. Ve vnější silniční dopravě může však přispívat ke kongescím a negativně ovlivňovat životní prostředí.

KANBAN
Bezzásobová technologie na bázi samořídících regulačních okruhů tvořených dodávajícím a odebírajícím článkem, které jsou spojeny jednosměrným řetězcem a jejichž vztahy se řídí pull principem. Objednáváno a dodáváno je množství striktně odpovídající kapacitě přepravního prostředku (nebo jejímu násobku). Kvalita dodávaného materiálu je zaručena dodávajícím článkem. Technologie vhodná v podmínkách rovnoměrné spotřeby, bez větších výkyvů a sortimentních změn. Vede k plynulosti procesů, k vysoké produktivitě a efektivnosti.

KNOCKED DOWN (KD)
Způsob distribuce vautomobilovém průmyslu (analogicky například vprůmyslu zemědělských nebo stavebních strojů), při němž jsou distribuována vozidla asi zpoloviny demontovaná, ložená vkontejnerech. Důvodem je úspora dopravného přinámořní přepravě.

KOMBINOVANÁ DOPRAVA
Druh intermodální dopravy, kde hlavní část přepravní vzdálenosti připadá železniční dopravě, popř. vodní dopravě (vnitrozemské vodní dopravě, námořní dopravě) a místní svoz a rozvoz provádí zpravidla silniční doprava. Intermodální přepravní jednotkou je velký kontejner (nejméně 20stopý), výměnná nástavba, silniční návěs či přívěs (tzv. nedoprovázená kombinovaná doprava) anebo celý nákladní automobil (doprovázená kombinovaná doprava).

KONSIGNAČNÍ SKLAD
Sklad zřízený u nevlastníka zboží na podkladě konsignační smlouvy, jíž vlastník zboží (konsignant, výrobce nebo obchodník) svěřuje zboží k prodeji jiné osobě (prodávající zboží svým jménem a na svůj účet - prostředníkovi, nebo svým jménem a na účet konsignanta - komisionáři, nebo jeho jménem a na jeho účet - obchodnímu zástupci). Konsignační sklad bývá často zřizován v zahraničí s cílem zkrátit dodací lhůty tamním zákazníkům. Též sklad dodavatele zřízený v objektu odběratele (zpravidla finálního výrobce), kde zásoba dodávaného materiálu zůstává ve vlastnictví dodavatele, který za ni také nese logistickou odpovědnost až do okamžiku převzetí odběratelem.

KUSOVNÍK
Seznam všech surovin, dílů a sestav, které jsou zapotřebí pro výrobu jedné jednotky výrobku. Podle použití jsou kusovníky výrobní (podle skutečné výroby vpořadí od surovin k součástkám, k podsestavám, k sestavám, ke konečným výrobkům), montážní, plánovací (umělé pro usnadnění zpracování plánu včetně plánu materiálu), jednoúrovňové, víceúrovňové, modulární (u výrobků smnoha variantami, například u automobilů).

LEAD LOGISTICS PROVIDER (LEAD LOGISTICS PARTNER) (LLP)
Vedoucí poskytovatel logistických služeb (vedoucí logistický partner), působící vrozsahu činností srovnatelném s poskytovateli na úrovni 4 PL, event. 5 PL, avšak vybavený vlastní logistickou sítí. Koncept uplatňovaný například v automobilovém průmyslu, kde LLP přebírá jako jediný externí logistický partner automobilového výrobce (montážního závodu) zpravidla celý jeho vnější logistický systém (inbound či outbound logistiku).

LINE BACK
Koncept řízení toků všeho potřebného pro výrobu, vycházející od montážní linky (finální montáže) přes standardizované procesy převzetí, vykládky, přepravy atd. až kdodavatelům. Využíván zejména
v automobilovém průmyslu.

LOGISTICKÝ AUDIT
Systematické zkoumání prováděné nestranným a nezávislým auditorem (externí audit), jehož smyslem je zjistit, jestli logistické činnosti a jejich výsledky odpovídají plánovaným záměrům, zda probíhají efektivně a vedou k dosažení vytyčených cílů. Též systematické prověřování logistických procesů prováděné vlastními, na těchto procesech nezávislými, pracovníky podniku (interní audit). Zaměřuje se zpravidla na logistické cíle v kontextu marketingových cílů a celkových cílů podniku, na úroveň logistických (dodavatelských) služeb a ostatních výstupů logistického systému podniku, na vyřizování zákaznických objednávek a na související materiálové (zbožové) toky; odhaluje rozpory mezi informačními a materiálovými toky, identifikuje místa slabých logistických výkonů a specifikuje významné vztahy mezi logistikou a ostatními změnami a procesy v podniku.

LOGISTICKÉ CENTRUM
Centrální článek, jímž procházejí logistické řetězce mezi dodavateli a odběrateli. Provádí dekonsolidaci, třídění, kompletaci a konsolidaci zboží, zpravidla v průtokovém (tranzitním) režimu. Vložením takovéhoto článku se významně redukuje počet spojení (cest) mezi dodavateli a odběrateli ve srovnání se spojením „každého s každým", snižuje se nutný rozsah výkonů v dopravě i rozsah parku dopravních prostředků. Logistická centra jsou provozována poskytovateli logistických služeb jako veřejná, umístěná zpravidla v uzlech dopravní infrastruktury, multimodálního charakteru, nebo jako vyhrazená pro logistickou obsluhu smluvních klientů (přepravců), popř. jsou neveřejná, podniková. Od veřejných logistických center se očekává široké spektrum logistických a souvisejících služeb včetně služeb pro malé a střední podniky.

LOGISTICKÉ METODY
Metodický aparát užívaný vlogistice při navrhování (projektování nebo zdokonalování) logistických řetězců a při jejich řízení, účelově přebíraný z různých vědních a technických disciplín a aplikovaný v duchu systémového přístupu tak, aby vedl k dosažení synergického efektu vlogistice. Řešení na úrovni jednotlivých článků logistických řetězců, kde se uplatňují dílčí metody pro rozmísťování, pro určování kapacit, ploch, počtů technických prostředků a pracovníků ad., musí být podřízeno řešení celku (ve smyslu integrované logistiky), k němuž se používají prognostické metody, metody systémového modelování (simulace) a metody pro slaďování činností. Rutinní provoz je řízen s využitím logistického controllingu.

LOGISTICKÉ NÁKLADY
Náklady spojené s logistickými výkony. Udávají se jako náklady na logistický řetězec nebo dílčí náklady na objednání, manipulaci smateriálem, skladování, balení, přepravu ad. v rámci řetězce, popř. i průřezově v rámci podniku, a to v absolutní výši nebo vztažené na jednici logistických výkonů, na výrobek, na zakázku apod. Proti logistickým nákladům narůstajícím se zvyšováním úrovně logistických služeb podniku stojí klesající vícenáklady a ztráty z opožděných a nerealizovaných (tj. nespokojenými zákazníky odmítnutých) dodávek.

LOGISTICKÝ REENGINEERING
Radikální a důsledná změna odvozující logistické procesy od potřeb konkrétních zákazníků, redukující zbožové toky (nahrazujíc je informačními toky) a stavící logistiku do pozice strategického faktoru konkurenceschopnosti. Logistický reengineering se tedy ztotožňuje především súrovní „total business reengineering" (zahrnující i dodavatele a odběratele); efekty dosažitelné na nižších úrovních („business process reengineering", tj. uvnitř podniku a „work process reengineering", tj. uvnitř daného útvaru) jsou omezené.

MANIPULAČNÍ JEDNOTKA
Jakýkoliv materiál (balený i nebalený, ložený na přepravním prostředku nebo i bez něho, svazkovaný apod.), který tvoří jednotku schopnou manipulace, aniž by bylo nutno ji dále upravovat.

MULTIMODÁLNÍ DOPRAVA
Přemístění zboží nejméně dvěma druhy dopravy (při dvou druzích dopravy se užívá termín bimodální doprava). Vymezuje se bez ohledu na způsob přepravního balení, manipulace (provádění ložných operací), resp. užití přepravních prostředků, či na přepravní vzdálenost u jednotlivých druhů dopravy. Širší pojem než intermodální
doprava.

PART-BY-PART (PbP)
Způsob zásobování montážních závodů vautomobilovém průmyslu (analogicky například vprůmyslu zemědělských nebo stavebních strojů), při němž dodavatelé balí a odesílají kmontáži jednotlivé součásti podle odvolávek, ložené v kontejnerech (při zámořské přepravě) nebo v železničních vozech, kamionech apod. (při vnitrozemské přepravě).

PIPELINE
Koncept co nejrychlejšího a nejplynulejšího (bez zábran) transparentního průtoku zboží a informací logistickým řetězcem.

POSKYTOVATELÉ LOGISTICKÝCH SLUŽEB
Specializované podniky zapojující se do logistických řetězců jako externí partneři, nejčastěji vůči výrobcům hmotného zboží (prodávajícím), jimž poskytují individualizované služby, a to od přepravy dílů, komponentů či hotových výrobků nebo jejich skladování, třídění a kompletace až po - dosud méně běžné - přebírání plné odpovědnosti za logistické uspokojení zákazníků, tzn. včetně řízení procesů v logistických řetězcích na základě vlastního know-how (dopravci, skladové podniky, zasílatelé, poskytovatelé Third Party Logistics, Fourth Party Logistics). Využívání externích logistických služeb je dlouhodobě na vzestupu, přičemž se snižuje počet využívaných poskytovatelů. Kritérii výběru poskytovatelů jsou nyní především kvalita nabízených služeb, kvalita zaměstnanců, cena a úroveň zkušeností v mezinárodní a vnitrostátní přepravě, resp. zkušeností v daném sektoru ekonomiky a dané oblasti služeb. Partnerství s poskytovateli logistických služeb se vyvíjí směrem k dlouhodobým smluvním vztahům (strategickým aliancím), nejdůležitějším předpokladem pro jejich uzavření je důvěryhodnost poskytovatele.

PŘEPRAVNÍ OBAL
Vnější obal přizpůsobený přepravě, plnící funkci ochrannou a manipulační (spoluvytváří přepravní jednotku, zpravidla na bázi palety), též funkci informační.

PULL PRINCIP
Uspořádání materiálového a informačního toku mezi dvěma články logistického řetězce, kde předcházející článek odesílá dávku materiálu (zásilku zboží) až v okamžiku, kdy odebírající článek avizuje svou připravenost ji zpracova (uskladnit, zabalit, naložit apod.). Uplatnění pull principu vede ke zrychlení frekvence toku, zmenšení dávek, zvýšení plynulosti toku, snížení až úplnému odstranění zásob a skladových kapacit. Opakem je push princip, kdy odesílající článek nebere zřetel na aktuální stav odebírajícího článku.

QUICK RESPONSE (QR)
„Rychlá reakce", komplexní technologie pro logistické řetězce spotřebního zboží spočívající ve zrychlení toku informací o prodejích, objednávkách a zásobách a v jejich sdílení výrobou, velkoobchodem a maloobchodem. Každodenní kontroly zásob a objednávky zboží snižují nejistotu při rozhodování, vedou k úspoře času, a tím k růstu prodejů a poklesu zásob, resp. ke zvýšení příjmů a snížení nákladů.

SEMI KNOCKED DOWN (SKD)
Způsob distribuce v automobilovém průmyslu (analogicky například vprůmyslu zemědělských nebo stavebních strojů), při němž jsou distribuována částečně demontovaná vozidla (například bez motorů nebo kol apod.). Důvodem je celní ochrana dovozního trhu anebo bezpečnost přepravy.

SILENT COMMERCE
„Tichý obchod", při němž objednávka konečného zákazníka (například objednávka automobilu) je impulzem kautomatickému objednání všech systémů, podsystémů atd. profinální montáž, kprověření disponibility a kvystavení dispozic logistickému podsystému prododání na stanovené místo vurčeném čase.

SPOTŘEBITELSKÝ OBAL
Obal určený pro jeden výrobek, pro sadu výrobků (sdružený obal) nebo pro malý počet kusů téhož výrobku (skupinový obal) určených ke konečné spotřebě. Plní funkci ochrannou; dominující je funkce prodejní kombinovaná sfunkcí informační. Jeho manipulační funkce je redukována.

SUPPLY CHAIN
Integrovaný procesní logistický řetězec vedoucí od dodavatelů až ke konečnému zákazníkovi (konečným zákazníkům), resp. k recyklaci. Posloupnost kroků přidávajících hodnotu, vedoucí k uspokojení konečného zákazníka, zprostředkovaných informačními technologiemi, dopravou, sklady ad. Zdroj konkurenční výhody zásadního významu.

SUPPLY CHAIN COLLABORATION (SCC)
Kooperace vrámci integrovaných logistických řetězců scílem posílit hodnototvorné procesy vřetězcích, resp. ji podporující aplikační SW. Uplatňuje se na úrovni strategické, dlouhodobě uspořádávající logistické řetězce, na úrovni plánování, zaměřené na integraci plánování odbytu, nákupu, výroby, distribuce, skladování a dopravy a na úrovni procesní, kdy je harmonizován a zefektivňován sled a průběh operací při řízení fyzických procesů.

SUPPLY CHAIN EVENT MANAGEMENT (SCEM)
Řízení nepředvídaných událostí vintegrovaných logistických řetězcích, resp. je podporující aplikační SW pro sledování, zaznamenávání, simulování, kontrolu a měření aktivit vřetězcích ve vazbě na řízení fyzických procesů vSCC. Umožňuje reagovat na nepředvídané události na základě výjimek.

THIRD PARTY LOGISTICS (TPL, 3PL)
Poskytování logistických služeb na úrovni individualizovaných přepravních, skladových a dalších služeb včetně podávání informací o zásilkách, konsolidace a dekonsolidace zásilek až po převzetí realizace celého
logistického řetězce, orientované na nákladové úspory ve prospěch klientské firmy.

VENDOR MANAGED INVENTORY (VMI)
„Řízení zásob prodávajícím". Režim úzké spolupráce distributora (poskytovatele logistických služeb) svýrobcem při řízení dodávek, kdy distributor předává (zpravidla prostřednictvím elektronické výměny dat) výrobci aktuální data o stavu (pohybu hladiny) skladových zásob pro optimální řízení procesů ve výrobě. Pro volnější režim spolupráce, při němž je potřebné ještě potvrzení distributorem, se používá název Co-Managed Inventory (CMI).

VÝSTUPNÍ LOGISTIKA (OUTBOUND LOGISTICS)
Toky hotových výrobků ven zpodniku, počínaje balením, označováním, skladováním, expedicí až po přepravu směrem kodběratelům (prodejcům, zákazníkům).

ZÁSOBY
Materiál (zboží) určený pro budoucí potřebu. Množství (ve fyzickém nebo finančním vyjádření) materiálu (zboží) v určitém článku nebo úseku logistického řetězce anebo v logistickém řetězci jako celku. Z pohledu logistiky pasiva; v extrémní poloze je jejich přítomnost interpretována jako neschopnost optimálně řídit logistický řetězec. Je-li zpružněn a zrychlen tok informací a zboží, hladina zásob sekundárně klesá a uvolňuje se kapitál v nich doposud vázaný, snižují se celkové náklady. Zásluhou japonských manažerů je otázka, zda jsou zásoby vůbec potřebné, nadřazena nad otázkami kde a v jakém množství mají být vytvářeny, čímž také pozbývají smyslu tradiční metody tzv. řízení (optimalizace) zásob. Klasifikace zásob rozlišuje například: běžné (cyklické) zásoby (vznikající na základě jednorázového doplňování postupně prodávaného zboží nebo spotřebovávaného materiálu, a to v podmínkách jistoty - predikovatelnosti poptávky, resp. odvoditelnosti spotřeby), zásoby na cestě (nedostupné, dokud nedorazí do místa určení), rozpojovací zásoby (nutné k tomu, aby se dva po sobě následující procesy v materiálovém toku staly v požadované míře na sobě nezávislými), vyrovnávací zásoby (surovin, materiálů nebo polotovarů ve výrobě, čekajících na další zpracování), pojistné zásoby (udržované v podmínkách nejistoty nad rámec běžných zásob v zájmu dodržení požadované úrovně dodavatelských služeb, eliminující odchylky mezi predikovanou a skutečnou poptávkou, resp. mezi očekávanou a skutečnou dodací lhůtou, či výkyvy v průběžné době), sezonní zásoby (nashromážděné před začátkem specifického období), spekulativní zásoby (vytvářené kvůli získání množstevní slevy, očekávanému růstu cen či z jiných důvodů), strategické zásoby (umožňující čelit důsledkům politické nestability a nepokojů, lokálních konfliktů, stávek apod., které ohrožují plynulost přísunu surovin nebo přísunu výrobků na daný trh), mrtvé zásoby (nepoužitelné nebo neprodejné normálním způsobem, protože po nich není poptávka). Zhlediska logistiky je významným hlediskem rychlost obratu zásob, sledovaná jako počet obrátek zásob (vymezuje, kolikrát se průměrná zásoba uskutečněným prodejem obměnila za dané časové období) a doba obratu zásob ve dnech.


Tipy


Novinky

7.10.2020 - WorldStar Packaging 2019

Na základě úspěchu našeho reverzního obalu v souteži Obal roku 2018 jsme tento exponát přihlásili do celosvětové soutěže WorldStar Packaging 2019.

více

7.10.2020 - Obal roku 2018

Jako skoro každoročně i v tomto roce jsme se zůčastnili národní obalové soutěže Obal roku, tentokrát s obalem pro e-commerce.

více

5.11.2016 - Obal roku 2016

Ocenění v národní soutěži Obal roku a cena předsedkyně komise.

více

archív
Kontakt

Kontakt

Sídlo společnosti:
Boxmaker s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

Výrobní závod:
Boxmaker s.r.o.
Býkev 83
276 01 Mělník

Sklad:
Boxmaker s.r.o.
Boleslavská 728
507 43 Sobotka

tel.: 315 628 628
e-mail: info@boxmaker.cz

kompletní kontakty